top of page
  • Writer's pictureHaim Sandberg

חדשנות בדיני המקרקעין

שמח לבשר על מאמרי "חדשנות בדיני המקרקעין" (מקרקעין כ(2) 3 (2021).

המושג חדשנות הפך בשנים האחרונות למותג מצליח. ההתקדמות הטכנולוגית וההצלחה הכלכלית שהביאה עמה לחדשנים הפכה את החדשנות הטכנולוגית למושא הערצה. המשפט מלווה את תופעת החדשנות בתחומים אחרים, אך גם מושפע מחדשנות שמיובאת מחוצה לו. המשפט עצמו מהווה זירה של חדשנות, חדשנות משפטית. המשפט מחדש יש מאין מושגים, דוקטרינות תיאוריות וטכניקות משפטיות. החדשנות והיצירתיות הן ביטוי שכיח לשאיפתו של האדם, כעדותו של ויקטור פרנקל, לחפש משמעות. הן נתקלות לפרקים ברתיעה האנושית משינוי, שעליה הצביע גוזף שומפטר (Schumpeter), ממייסדי מחקר החדשנות המדעי. אלבין טופלר (Alvin Toffler) כתב בשנות השבעים כי מי שאינם מסתגלים לקצב השינויים לוקים ב"הלם העתיד" (Future Shock). אין צורך לומר כי מאה השנים האחרונות הביאו עמם, לצד חידושים ששפרו את חיינו ללא הכר, גם חידושים שהשפעותיהם שליליות עד כי אולי ראוי היה שלא יבואו כלל לעולם.


את העולם שוטף גל של חדשנות טכנולוגית שמבקש לרתום חידושים טכנולוגיים כדי לחולל חדשנות משפטית בתחומים שהמשפט מעורב מסורתית בהסדרתם, כגון הסדרת שירותים פיננסיים (FinTech), ייצוג וייעוץ משפטי (LeaglTech) או טכנולוגיות לשיתוף הציבור במידע ובהכרעות שלטוניות (E-Democracy). גל זה הגיע לאחרונה גם לדיני המקרקעין, שנחשבים בדרך כלל לענף משפט שמרני. הטכנולוגיה משפרת את ההנגשה של מידע מקוון בנוגע למקרקעין, לרבות באמצעות מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS), מאפשרת שיתוף מידע ועסקאות מקוונות במקרקעין, מקוונת את המרשם ואת הליך הרישום (E-Conveyancing) ומתיימרת לבזר את רישום המקרקעין באמצעות פלטפורמות מבוססות בלוקצ'יין (Blockchain) ולנתקו מפיקוח ממלכתי. כמו כן היא מאפשרת מדידה (3D Cadastre), רישום וחלוקה תלת-ממדיים של מקרקעין. חידושים אלה מעוררים בקרב משפטנים וחובבי טכנולוגיה העוסקים בתחום המקרקעין רגשות מעורבים של התלהבות, מחד גיסא, או רתיעה, מאידך גיסא. האם ההתלהבות או הרתיעה מוצדקות?


במאמרי אני טוען כי אין יחס ישר בין עוצמת החדשנות הטכנולוגית החודרת לתחום שמוסדר על ידי המשפט לבין מידת תרומתה ליצירתה של חדשנות משפטית. הטכנולוגיה משפיעה על המציאות באופן ניכר כאשר היא נותנת מענה לצרכים אמיתיים או כאשר היא יוצרת אפשרויות שימוש חדשות ונחוצות. שינויים כאלה עשויים גם להצריך חדשנות משפטית. עם זאת, לא כל חדשנות טכנולוגית ולו גם מרחיקת לכת, מביאה עמה חדשנות משפטית. יש גם התקדמות טכנולוגית ניכרת שתרומתה לשיפור המציאות או המשפט קטנה או, לעיתים, מזיקה. את טענתי זו אבסס הן על תובנות שהפיק חקר החדשנות בתחומים שונים, הן מניתוח כללי של תופעת החדשנות המשפטית והן, בעיקר, מניתוח נוקדני של מספר חידושים טכנולוגיים שחדרו או מבקשים לחדור לדיני המקרקעין בעת האחרונה. המאמר עשוי לתרום, אפוא, גם לעיון בנושא החדשנות, הטכנלוגית והמשפטית, אבל גם למי שמבקש להכיר מעט יותר לעומק את השפעתה של חדשנות טכנולוגית על דיני המקרקעין. לקריאתו ראו "חדשנות בדיני המקרקעין" (מקרקעין כ(2) 3 (2021).

188 views0 comments

コメント


bottom of page