top of page
  • Writer's pictureHaim Sandberg

פגיעה בקניין הפרטי במתחמי פינוי ובינוי

שמח לבשר כי מאמרי "פגיעה בקניין הפרטי במתחמי פינוי ובינוי" יראה אור בקרוב בכרך נד של כתב העת משפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. ניתן לצפות בו כבר עתה כאן: https://lawjournal.huji.ac.il/article/12/1923

במאמר אני טוען כי המסגרת הנורמטיבית שעוסקת בהתחדשות עירונית בישראל כופה על בעלי מקרקעין במתחמי פינוי ובינוי אמת מידה אחידה ופוגענית שלפיה, תמורת פינוי המקרקעין ונשיאה בסיכונים הרבים הכרוכים בעסקת פינוי ובינוי, יאלצו לקבל דירה אחת בלבד, השווה בגודלה או גדולה אך במעט מהדירה אותה הם מפנים. אמת מידה זו, שנתמכת בחקיקה אך מבוססת בעיקר על מדיניות ממשלתית, נכפית על בעלי המקרקעין במתחמי פינוי ובינוי מוכרזים באמצעות מנגנון כפייה רב זרועות שמנצל את חולשותיהם, לרבות פיצולם, חולשתם החברתית והטיות קוגניטיביות שונות. כתוצאה מכך, מי שזוכים בעיקר הרווח הכלכלי שנובע מפיתוח מתחמי פינוי ובינוי אינם בעלי המקרקעין אלא יזמים או רשויות מקומיות שבתחומן מפותחים המקרקעין. זוהי פגיעה לא חוקתית ולא מידתית בקניין הפרטי של בעלי המקרקעין במתחמים אלה. יתרה מזאת, אמת המידה הפוגענית מוטמעת ברבות מתוכניות ההתחדשות העירונית בישראל כאמת מידה מנחה לתכנון כך שהיא מגבילה את היקף הבנייה במסגרתן ופוגעת בתכליות שהיא אמורה לקדם, קרי עידוד ההתחדשות העירונית והגדלת היצע הדיור. היא גם מנוגדת למדיניות ההפרטה של מקרקעי ישראל שהעבירה את הקניין במקרקעין המופרטים ואת היוזמה לפיתוחם מן הממשלה לבעלי הדירות. הפגיעה של אמת המידה האמורה בקניין הפרטי אינה חוקתית שכן נעשתה ללא הסמכה מפורשת בחקיקה ראשית, יש ספק רב אם היא משרתת תכלית ראויה כלשהיא וככל שהיא משרתת תכלית כזו היא אינה מידתית. היא גם מביאה לתוצאות שאינן הולמות את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, שכן היא פוגעת בערכי השוויון והצדק החלוקתי, בשל כך מן הראוי לבטלה או למצער ליישמה ולפרשה באופן שימנע את הפגיעה החוקתית האמורה.

לקריאת המאמר ראו כאן: https://lawjournal.huji.ac.il/article/12/1923

להרצאות קודמות שלי בנושא:

פרופ' חיים זנדברג "המדינה פוגעת בזכויות בעלי הדירות בעסקאות פינוי בינוי", ערוץ יו-טיוב של ד"ר מיכאל מירו (ינואר 2023): https://www.youtube.com/watch?v=S1eais8TRrM

פרופ' חיים זנדברג " פגיעה בקניין הפרטי בתהליכי פינוי בינוי", ועידת גלובס-משבר הדיור - הפתרונות זמינים מתמיד" (3.7.2022) (דקה 2:25:32 – 2:41:11): https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=14805

הצילום: כפיר רצון (18.10.2016), This file is licensed under the Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0 International license; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%99%D7%A4%D7%95.jpg


113 views0 comments

Comments


bottom of page